Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2020 privind participarea comunei Brăești la ,, Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public” com. Brăești, jud. Buzău. 2020-06-29
20 / 2020 privind aprobarea ,,Programului OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Cod 2014RO05M9OP001 Axa prioritară 5 - dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Prioritatea de investiții : Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o popuție de până la 20.000 de locuitori prin implementarea măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”, în vederea implementării de activități în cadrul centrului de zi ,, Sfântul Stelian” 2020-06-29
19 / 2020 privind înființarea și organizarea serviciului C.L. Brăești Serviciului Salubrizare, serviciul public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea C.L. Brăești. 2020-05-14
18 / 2020 privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Brăești, județul Buzău 2020-05-14
17 / 2020 privind modificarea /abrogarea unor hotărâri ale C.L. al comunei Brăești, Județul Buzău. 2020-05-14
16 / 2020 privind completarea și modificarea H.C.L. Nr. 9 din 10.03.2020 privind depunerea și implementarea proiectului Centrul de zi ,, Sfântul Stelian”. 2020-05-14
15 / 2020 privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente aflate în domeniul privat al com. Brăești, județul Buzău pentru anul 2020. 2020-05-14
14 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 22.04.2020 2020-04-22
13 / 2020 privind aprobarea notei conceptuale privind documentatia tehnica pentru reparatii si finisaje fatada sistematizare incinta sediu Primarie 2020-04-22
12 / 2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni (aprilie, mai si iunie 2020) 2020-03-10
11 / 2020 privind acordul consilierilor in ceea ce priveste evaluarea unor suprafete de teren (in numar de 3), in vederea organizarii de santier pentru lucrarea "Reabilitare drum judetean DJ203I, intre km 29+400 - 50+000, Cozieni - Bozioru - Braesti, jud. Buzau 2020-03-10
10 / 2020 privind aprobarea noii reorganizari a retelei scolare in anul scolar 2020-2021 2020-03-10
9 / 2020 privind depunerea si implementarea proiectului Centru de Zi "Sf. Stelian" 2020-03-10
8 / 2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli precum si a listei de investitii pentru anul 2020 2020-02-19
7 / 2020 privind stabilirea datei adunarii cetatenesti pentru alegerea a doi membrii din partea propietarilor de terenuri in Comisia locala Braesti de aplicare a legilor fondului funciar 2020-01-31